Köy Sınırları

Başbakanlık arşiv umum müdürlüğü

Sayı:6-1/746

0:n:2286

(Mülga Divânı Hümayun 202 Numaralı Şikayet Defterinin 89 ncu Sahifesinden çıkartılan ferman kaydı örneği.)

Karahisarı şarki kadısına hükümki

Karahisarı şarki muzâfâtından alucraya tabi Davaha nam karye ahalileri ordu-ı hümayunuma arzıhaledüp tahtalı yaylalarına ba tapu ve temessük mutasarrıf olup beher sene koyun ve sair davarlariyle çıkıp yaylayup otundan ve suyundan intifâ edüp resmin sahib-i arza edâ edegeldikleri tahtalı yaylası davaha karyesi hududu dahilinde olup dahl olunmak icap etmez iken civarlarında vaki mismilon karyesi ahalileri zuhul birle tahtalı yaylası bize mahsusdur deyu fuzuli müdahale ve tecavüz eylemleriyle davaha karyesi halkının müzayakalarına bâis ve bâdi olmalarıyla ol civarında şayân-ı itimat müslimin huzurunda mahal-i niza üzerine varılıp davaha karyesi anbargöze kâfir hargı andan çipilli şıh sırtı andan mektep deresi andan hasan tarlası andan söbü düzü andan dişmer burnu karakaya andan kilisabeli dızlak sırtı andan karabörk gediği andan odunlu deresi gümelen sırtı andan ali şıh alan nam mevkilerle mahdup olup, tahtalı yaylası Davaha karyesi hudutları dahilinde olup sahib-i arz temessükü ve bigarez müslimin şehadetleriyle Davaha karyesine ait olduğu sabit ve zahir olup ol vechile tarf-ı şer?-i şerifdenverilen hüccet-i şeriyede mastur olduğu üzerine tahtalı yaylasının Mismilon karyesine ait olmadığı zahir ve numâyan olup davalarına muvafık fetvay-ı şerife olduğun bildir radid olan fetvay-ı şerife ve hüccet? şer?iye mucebince amel adüp sanki kâdi-i mumaileyhsin Mismilon karyesinin hilâf-ı kanun tevekki ve mücanebet eylemen babında işbu emr?i şerifim yazılmıştır.
Fi Evail-i C(cumadelâhir)sene 216(1216)