Dernek Tüzüğü

AKÇİÇEK KÖYÜ DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1 – ALUCRA İLÇESİ AKÇİÇEK KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ’DİR

DERNEĞİN MERKEZİ :

MADDE 2 – PİYALEPAŞA MAH. BABAPINAR SOKAK NO 50 KASIMPAŞA İST

MADDE 3 – DERNEĞİN GAYESİ :

  1. Dernek Akçiçek köyünün Camii, okul, değirmen, çeşme, yol, su, geldiğinde elektrik, mezarlık ve köprü gibi umumun menfaatine şamil tesislerin yapımı ve onarımı ayrıca Akçiçekliler arasında birlik beraberlik ve yardımlaşmayı sağlamak, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak
  2. Tabii afetlerde zarara uğrayanlara, fakirlere, muhtaçlara, hastalara, çalışma gücü olmayanlara, muhtaç öğrencilere aynî ve nakdî yardımda bulunmak
  3. Gerektiğinde köy çocuklarının bir meslek sahibi olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla halıcılık veya faydalı olacak başka alanda mesleki kurslar açmak, kütüphane  kurmak, lokal açmak veya yaptırmak
  4. Köy için yararlı olan zirai ve ağaçlandırma gibi hizmetleri deruhte etmek
  5. Köy ve köylüler arasında vaki olabilecek dargınlık ve kırgınlıkları giderici çalışmalarda bulunmak
  6. Akçiçek köyünün hukuki alanda herhangi bir nedenle vaki olabilecek ihtilaflarında köy adına ve menfaatine uygun gerekli hizmetlerde bulunmaktır.

 
MADDE 4     DERNEK  BU MAKSADLARA KAVUŞABİLMESİ   İÇİN AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERDE BULUNABİLİR

  1. Geziler tertip edebilir, açık artırma suretiyle eşya müzayedesi düzenleyebilir, köy adına temsil, spor yarışması, seminer ve kültürel toplantı ve anma geceleri düzenleyebilir. Dernek adına menkul ve gayrımenkul bağışlarını kabul edebilir. Dernek adına gerektiğinde  gayrımenkul satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir; keza dernek yararına bröşür ve dergi gibi yayınlar neşreder, lokal açabilir.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE    5 Dernek kurucularının ad ve soyadları meslek ve sanatları ile ikametgahları ve tabiyetleri tüzügün sonunda yazılıdır.

MADDE   6 DERNEĞE ÜYE OLMAK

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, Türk vatandaşı, Akçiçek köyünün her ferdi 2908 sayılı dernekler kanunun  4, ve 16, maddelerinde belirtilen  sürekli veya geçiçi hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartı ile derneğe üye olabilir.
Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul  veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp neticesini müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Hiçbir kimse üyeliğe zorlamaz.

MADDE  7  ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiçbir kimse üyelikte kalmaya zorlanamaz, her üye istifa  hakkına sahiptir.

MADDE  8  ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, yazılı ihtara rağmen derneğin amacına aykırı hareket ve fiiliyatta bulunanlar yönetim kurulunun kararı ile dernekten çıkarılır ve üyelik kayıtları silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları mahfuztur. Genel kurulun kararı kesindir.

ÜYELİK  HAKLARI

MADDE 9 Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, üye oyunu bizzat kendisi kullanacaktır. Diğer bir üye aracılığı ile oy kullanma kesinlikle yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 10  Dernek şu organlardan teşekkül eder:
A GENEL KURUL     
B YÖNETİM KURULU
C DENETLEME  KURULU

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

MADDE 11 Genel kurul Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur, iki SENEDE BİR ARALIK  ayında olağan toplantısını yapar. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.                             
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek,üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya  çağırmakla  görevlendirir.

TOPLANTIYA  ÇAĞIRI USULÜ

MADDE 12 Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılacak üyeler enaz onbeş gün önceden günü saati yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağırıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle,toplantı ilanının yapıldığı gazete ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.İş bu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Dernek Merkezi

Akçiçek Köyü Dernek Merkezi
Piyalepaşa M Babapınar S No:50
Kasımpaşa – İstanbul
Tel : 0212 361 01 45

{gallery}dernekmerkezi{/gallery}

Mahalli Kelimeler

A
ABRUL: Nisan ayı
ABUD: Bir tür armut
AHBUN: Hayvan gübresi
AVARA: Avare, Boş, işsiz
AYAM BOZDU:
Hava Bozdu
AYAMA: Lakap

B
BILDIR :
Geçen Sene
BUYMAK : Donarcasına Üşümek
BİBİ : Hala, Babanın kardeşi

C-Ç
ÇALMAR :
Koyun,keçinin süt sağılması için toplandığı üstü açık, etrafı çevrili alan
CAMADAN : Yük taşımaya yarayan, kalın bezden yapılmış sırt çantası
ÇAPMAK : Koşmak
ÇEBİÇ : Bir yaşındaki dişi keçi
ÇİĞİT : Çekirdek
ÇİMMEK : Yıkanmak
CÜCÜK : Civciv

D
DEĞERMİ :
Yuvarlak, Dairesel
DIRAZ : Kel
DİBEK : Köy meydanlarında bulunan tahıl öğütmek için kullanılan tas biçimindeki çukur taş
DIRBIZANLANMAK : Daralmak, içi sıkılmak
DÖĞMEÇ : Bir Çeşit Yemek
DULUNMAK : Suya Dalmak
DÜVE :
İki yaşındaki dişi dana

F
FIŞKI :
Gübre

G
GAYHI :
Üzerine oturularak binilen büyük boy kayak
GEVEN : Dikenli bir tür bitki
GÖDÜK : Genellikle tahıl ölçmekte kullanılan bir ölçü birimi

H
HIZAN :
Çoluk,çocuk
HORATA : Söz, laf

I-İ
İZAN :
Akıl, hafıza

K
KATIK :
Ayran

M
MAĞLATA :
Karışıklık, gürültü
MASAT : Tırpan,bıçak bileme taşı
MASTA : Sığır sürmeye yarayan uzun sopa
MAZI : Öküz arabasında ( Kağnı ) tekerleklerin takıldığı ahşap parça
MEREK : Ot depolanan yer
MERTEK : Döşeme altlarındaki ağaçlar
MIH : Çivi
MİRMİNEVVES : Darmadağın
MODUL : Mastanın ucuna takılan çivi
MUDARA : İyi olmayan, çürük, zayıf

N
NÜZÜL :
Felç vurması

P
PALAZ :
Keçi kılından yapılmış kilim
PEŞGİR : Havlu

S-Ş
SAHOL :
Ahırları süpürmeye yarayan süpürge
SAMBAĞI : Öküz arabasında öküz bağlanan odun’u bağlamaya yarayan ip
SEĞİRTMEK : Koşmak
SİTİL : Su,süt taşımaya yarayan bir tür kab
SOYHA : Kötü
SULU ZIRTLAK : Limon
SÜMSÜK : Yumruk
ŞELEK : Ot ve yük taşımaya yarayan, sırtta taşınan taşıma aracı
ŞOĞURT : Salya

T
TOHLU :
Bir yaşındaki koç
TOSBAĞA :
Kaplumbağa

U
UNNAMA:
Lahana çorbası

Y
YAĞARNI :
Vücudun sırt kısmı
YAL : Sulu hayvan yiyeceği
YEVİN :
Hızlı, Acele

Sözlüğün hazırlanmasındaki katkılarından dolayı dernek üyemiz Mustafa Hastaoğlu’na teşekkür ederiz.

Muhtarlarımız

AKÇİÇEK KÖYÜ MUHTARLARI

 

OSMAN DANALIOĞLU (OSMAN AĞA)

AHMET DORUK (AHMET AĞA)

HASAN URKAÇ (HASAN AĞA)

HALİL ÇAVUŞ

AHMET DANALIOĞLU (KÖSE)

ALİ KAZAK (HAMALOĞLU)

İBRAHİM KAZAK

İZZET URKAÇ

HÜSEYİN HASOĞLU

DURMUŞ DORUK

SÜLEYMAN DANALIOĞLU

ALİM DANALIOĞLU

İBRAHİM DANALIOĞLU

HÜSEYİN DORUK

MUSA DORUK

HALİL HASOĞLU

İSMAİL URKAÇ

TALİP HASTAOĞLU

HASAN DORUK

RASİM URKAÇ

ALİ URKAÇ

ADEM HASTAOĞLU

ZAFER HASTAOĞLU

ŞÜKRÜ DORUK

 

 

Telefon Rehberi

Akçiçek Köyü Telefon Rehberi

Giresun İli Şehirler Arası Telefon Kodu : 454

 İsim Soyisim Telefon
Muzaffer Danalıoğlu 759 22 00
Hasan Danalıoğlu 759 22 01
Salim Danalıoğlu 759 22 02
Mustafa Urkaç 759 22 03
Nebile Danalıoğlu 759 22 04
Turan Urkaç 759 22 05
Hüseyin Danalıoğlu 759 22 06
Yusuf Urkaç 759 22 07
Ali Urkaç 759 22 08
Mecit Kazak 759 22 09
Mustafa Yurtsever 759 22 10
İsmail Hastaoğlu 759 22 11
Yusuf Yosma 759 22 12
Adem Danalıoğlu 759 22 13
Hasan Danalıoğlu 759 22 14
İbrahim Urkaç 759 22 15
İsmail Danalıoğlu 759 22 16
Zübeyde Hastaoğlu 759 22 17
Nurettin Urkaç 759 22 18
İmam Evi 759 22 19
Şevki Mıhla 759 22 20
Halil Hastaoğlu 759 22 21
İsmail Urkaç 759 22 23
Mustafa Doruk 759 22 24
Halil Mıhla 759 22 25
Ömer Danalıoğlu 759 22 26
Ömer Mıhla 759 22 27
Hasan Doruk 759 22 28
Mustafa Kazak 759 22 29
Hasan Danalıoğlu 759 22 30
Fatma Hastaoğlu 759 22 31
Ali Urkaç 759 22 32
Adem Hastaoğlu 759 22 33
Halil İbrahim Urkaç 759 22 34
Adem Urkaç 759 22 35
Mustafa Hasoğlu 759 22 36
Mevlüt Urkaç 759 22 37
Salim Hasoğlu 759 22 38
Halil Danalıoğlu 759 22 39
Mehmet Doruk 759 22 40
Mehmet Hasoğlu 759 22 41
Harun Urkaç 759 22 42
İbrahim Safa 759 22 43
Kemal Hallaç 759 22 44
Ali Hallaç 759 22 45
Hasan Hallaç 759 22 46
Raim Urkaç 759 22 47
Osman Doruk 759 22 48
Şükrü Doruk 759 22 49
İbrahim Urkaç 759 22 50
İbrahim Hasoğlu 759 22 51
Hasan Doruk 759 22 52
Osman Urkaç 759 22 53
Mehmet Urkaç 759 22 54
Okul 759 22 55
Şenel Urkaç 759 22 56
Adem Hallaç 759 22 57
Ömer Yurtsever 759 22 58
Salim Hallaç 759 22 59

 

Nüfus

Akçiçek Köyü Nüfusu

Ailelere göre nüfus bilgileri

Soyadları Toplam Erkek Kadın Gelen Giden
Urkaç 255 135 120 40 55
Danalıoğlu 246 127 119 36 38
Doruk 172 85 87 28 25
Hasoğlu 99 49 50 16 8
Halaç 83 41 42 20 12
Hastaoğlu 68 38 30 9 16
Kazak 62 29 33 7 6
Mıhla 59 31 28 6 7
Ercanoğlu 28 13 15 6 2
Yosma 22 14 8 3 1
Safa 21 10 11 3 1
Yurtsever 18 13 5 3 1
Özden 13 5 8 3 1
Toplam 1146 590 554 180 174


Şehirlere göre nufüs bilgileri

Şehir Nüfus
İstanbul 941
Akçiçek Köyü 63
Alucra 36
İzmir 2
Bursa 9
İzmit 12
Simav 4
Tokat 5
Bafra 10
Samsun 7
Kars 4
Antalya 2
Yurtdışı 55
Toplam 1146

Akçiçek Köyü Fotoğrafları

Akçiçek Köyü Fotoğraf Galerileri :

Gençlik Eğlencesi 2012
{gallery}eglenceocak2012{/gallery}

Dostluk Turnuvası 2009
{gallery}macekim2009{/gallery}

Akçiçek’te Kar Eylül 2009
{gallery}kar2009{/gallery}

Bayrak Direği
{gallery}bayrak{/gallery}

Bayram Gezisi Eylül 2009
{gallery}eylul2009{/gallery}

Gençlik Gezisi Mayıs 2009
{gallery}gezimayis2009{/gallery}

Maçlardan Kareler
{gallery}macresim{/gallery}

Gençlik Lokali
{gallery}gencliklokali{/gallery}

Dernek Merkezi

{gallery}dernekmerkezi{/gallery}

Ramazan Bayramı 2008

{gallery}ramazanbayram2008{/gallery}

Pazar Kahvaltısı Ortaköy

{gallery}kahvaltiortakoy{/gallery}

Akçiçek Köyü Temmuz 2008
{gallery}koytemmuz2008{/gallery}

Pazar Kahvaltısı Nisan
{gallery}kahvaltinisan{/gallery}